Povezani, a ne zavezani

Slaba vključenost posameznih učencev v oddelek, pomanjkljive socialne veščine in posledično povečanje konfliktov v razredu, postaja v obdobju prve in druge triade, vse večji problem tako za učitelje, “neprilagojenega” otroka, kot  tudi za njegove starše in celoten oddelek.

Socialnih veščin otrok ne more pridobiti z individualno obravnavo, vzgojnimi ukrepi in kaznimi. Pridobiva jih skozi aktivno vključenost v skupino vrstnikov, kjer mu je omogočena pozitivna izkušnja lastnih spretnosti in sposobnosti ter stalna povratna informacija s strani vodje in drugih udeležencev. Ko se bo otrok počutil varnega in povezanega z drugimi, bo lažje prepoznaval svoje potrebe in želje, hitreje sledil pozitivnim vzorom in preizkušal nova, ustreznejša vedenja.

 Program je namenjen otrokom, ki:

 • izkazujejo težave na področju primernega socialnega vključevanja,
 • imajo pomanjkljivo oziroma popačeno zaznavanje sebe in/ali drugih,
 • pri skrbi zase ne upoštevajo potreb drugih,
 • nimajo usvojenih veščin interakcije in komunikacije z drugimi;
 • ali pa celoten razred, kjer bi želeli utrjevati socialne veščine.

Spremembe pri otrocih, ki jih lahko izvedba programa v vašem zavodu prinese:

 • Ozaveščajo in razumejo svoje temeljne potrebe
 • Hote izbirajo primerne oblike vedenja
 • Vzpodbudno vplivajo na dogajanje v skupini
 • Sprejemajo in upoštevajo pobude in mnenja drugih
 • Opazujejo lastna čustva in spremljajo lastno počutje med dejavnostmi
 • Izražajo svoja čustva, tako prijetna kot tudi neprijetna
 • Pripovedujejo in analizirajo svoje osebne izkušnje pozitivnega in negativnega socialnega vedenja
 • Samokontrolirano in situaciji ustrezno odreagirajo v različnih čustvenih situacijah
 • Vživljajo se v občutke drugih v medsebojnih interakcijah
 • Spoznajo, da so vsa čustva dovoljena, vsa vedenja pa ne.

Več informacij: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si ali na 01/434 03 24